அனைத்து பல்கலைக்கழகங்களும் ஆகஸ்ட் 17 ஆம் திகதி ஆரம்பம்

0

அனைத்து பல்கலைக்கழகங்களினதும் கல்வி நடவடிக்கைகள் ஆகஸ்ட் 17 ஆம் திகதி முதல் ஆரம்பமாகும் என பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் அறிவித்துள்ளார்.