அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள அமைச்சர்கள் குறித்த முழுமையான விபரம் இதோ!

0

பாதுகாப்பு அமைச்சர் – கோட்டாபய ராஜபக்ஸ

நிதி, புத்தசாசனம் – மத விவகாரம் மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமைப்பு அமைச்சர் – மஹிந்த ராஜபக்ஸ

நீதித் துறை – அலி சப்ரி

இளைஞர் மற்றும் விளையாட்டுத் துறை அமைச்சர் – நாமல் ராஜபக்ஸ

துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பல்துறை அமைச்சர் – ரோஹித அபேகுணவர்தன

சுற்றுலாத் துறை அமைச்சர் – பிரசன்ன ரணதுங்க

பெருந்தோட்டத் துறை அமைச்சர் – ரமேஷ் பத்திரண

எரிசக்தி அமைச்சர் – உதய பிரபாத் கம்மன்பில

நீர்வழங்கல் துறை அமைச்சர் – வாசுதேவ நாணாயக்கார

கமத்தொழில் துறை அமைச்சர் – மஹிந்தானந்த அளுத்கமகே

காணி அமைச்சர் – எஸ். எம். சந்திரசேன

சுற்றாடல் துறை அமைச்சர் – மஹிந்த அமரவீர

கைத்தொழில் துறை அமைச்சர் – விமல் வீரவங்க

நெடுஞ்சாலைகள் துறை அமைச்சர் – ஜோன்ஸ்டன் பெர்னாண்டோ

மின்சக்தித் துறை அமைச்சர் – டலஸ் அழகப்பெரும

நீர்ப்பாசனத்துறை அமைச்சர் – சமல் ராஜபக்ஸ

வெகுசன ஊடக அமைச்சர் – கெஹெலிய ரம்புக்வெல்ல

அரச சேவைகள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சர் – ஜனக்க பண்டார தென்னகோன்

வன ஜீவராசிகள் மற்றும் வனப்பாதுகாப்பு அமைச்சர் – R.M.C.B. ரத்நாயக்க

வர்த்தகத்துறை அமைச்சர் – பந்துல குணவர்தன

போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் – காமினி லொக்குகே

கடற்றொழில் துறை அமைச்சர் – டக்ளஸ் தேவாநந்தா

வௌிவிவகார அமைச்சர் – தினேஷ் குணவர்தன

சுகாதார அமைச்சர் – பவித்ராதேவி வன்னியாரச்சி

கல்வி அமைச்சர் – ஜீ.எல். பீரிஸ்

தொழில் அமைச்சர் – நிமல் சிறிபால டி சில்வா