சீதுவ பொலிஸ் பிரிவிலும் ஊரடங்கு

0

உடனடியாக அமுலாகும் வகையில் சீதுவ பொலிஸ் பிரிவில் ஊரடங்கு சட்டம் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.