துப்பாக்கி வைத்துள்ளவர்களுக்கான அறிவித்தல்

0

துப்பாக்கிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அனுமதி பத்திரங்கள் 2021 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 31 ஆம் திகதியுடன் காலவதியாவதாக பாதுகாப்பு அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.