தேர்தல் ஒத்திகை நடவடிக்கைகள் ஆரம்பம்

0

வாக்காளர் ஒருவருக்கு வழங்கப்படும் கால இல்லை

வாக்களிப்பு நிலையங்களில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் வீதம்

சுகாதார நடைமுறைகளை பின்பற்றுதல்

தனிநபர் இடைவெளி

தொற்று நீக்கி பயன்படுத்துதல்

தேசிய அடையாள அட்டை எவ்வாறு பரீட்சித்துப் பார்ப்பது

போன்ற பல விடயங்கள் தொடர்பாக இப்பொழுது ஒத்திகை நடவடிக்கை நடைபெற்று வருகின்றது….