நிதி, குத்தகை நிறுவனங்களில் இடம்பெற்ற மோசடிகள் குறித்த விசாரணைக்கு குழு நியமனம்

0

நிதி, குத்தகை நிறுவனங்களில் இடம்பெற்ற மோசடிகள் குறித்த விசாரணைகளுக்காக, மத்திய வங்கி மூன்று பேர் கொண்ட குழு ஒன்றை நியமித்துள்ளது.