பொதுப்போக்குவரத்து சாதாரண பயணிகளுக்கு அல்ல – இது உங்களுக்கு தெரியுமா?

0

பொதுப்போக்குவரத்துச் சேவை சாதாண பயணிகளுக்கல்ல என போக்குவரத்து அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

பொதுப்போக்குவரத்து சேவையில் அரச மற்றும் தனியார் முறை அத்தியவசிய சேவை ஊழியர்களுக்கு மாத்திரமே அனுமதிக்கப்படும் என அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.