66 முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தமது ஆசனங்களை இழந்தனர்

0

66 முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தமது ஆசனங்களை இழந்தனர்.

1- Thilanga Sumathipala
2 – Ranil Wickremesinghe
3 – Ravi Karunanayake
3 – Daya Gamage
4 – A.H.M. Fowzie
5- Sujeewa Senasinghe
6 – Hirunika Premachandra
7 – Dulith Wijesekera
8 – Ruwan Wijewardene
9 – Arjuna Ranatunga
10 – Ajith Manapperuma
11 – Vijith Wijayamuni Zoysa
12 – Chathura Senaratne
13 – Edward Gunasekera
14 – Palitha Thewarapperuma
15 – Lakshman WIjemanne
16 – Ajith P. Perera
17 – Nalinda Jayatisse
18 – Vajira Abeywardene
19 – Wijepala Hettiarachchi
20 – Badula lal Bandarigoda
21 – Piyasena Gamage
22 – Lakshman Yapa Abeywardene
23 – Manoj Sirisena
24 – Niroshan Premaratne
25 – Sunil Handunetti
26 – Nihal Gallapatti
27 – S.B. Navinna
28 – Tharanath Basnayake
29 – T. B. Ekanayake
30 – Akila Viraj Kariyawasam
31 – Indika Bandaranayake
32 – Palitha Range Bandara
33 – Shantha Abeysekera
34 – Weerakumara Dissanayake
35 – S.A. Muthukumaran
36 – Chandrani Bandara
37 – P. Harrison
38 – Chandima Gamage
39 – Nalaka Kolonne
40 – Sydney Jayaratne
41 – Lakshman Seneviratne
42 – Ravi Samaraweera
43 – Padma Udaya Shantha Gunasekera
44 – Sumedha G. jayasena
45 – Ananda Kumarasiri
46 – Navin Dissanayake
47 – k.K. Piyadasa
48 – Mayilvaganam Thilakaraj
49 – Lakshman Wasantha Perera
50 – Wasantha Aluwihare
51 – Ranjith Aluwihare
52 – Sandheep Samarasinghe
53 – Thusitha Wijemanne
54 – Dunesh Gankanda
55 – Karunaratne Paranavithane
56 – A.A. Wijetunge
57 – S. Yogeswaran
58 – Gnanamuthu Sivanesan
59 – Ali Zahir Moulana
60 – Ameer Ali
61 – Susantha Punchi Nilame
62 – Abdula Maharoof
63 – Vijayakala Maheswaran
64 – Mavai Senathiraja
65 – E. Saravanabawan
66 – Anoma Gamage